Algemene voorwaarden

Toro design’ (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Krekelstraat 25. Ondernemingsnummer/ BTW: BE0893.004.566.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Toro design. Door het plaatsen van een bestelling (akkoord gaan met een offerte) erkent de klant de algemene voorwaarden van Toro design te aanvaarden.

Offertes

Alle offertes opgesteld door Toro design zijn vrijblijvend tot de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord bevestigt per brief, e-mail of via het online aanvaardingsformulier (infacct.be). Indien de klant de offerte niet binnen de 30 dagen na offertedatum bevestigt, vervalt de prijsopgave en behoudt Toro design zich het recht om een nieuwe prijs op te geven. Deze overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Annulering

De annulering van een overeenkomst door de klant is mogelijk zolang Toro design de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

Oplevering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzign opgegeven en bindt Toro Design niet. Vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Facturen & betaling

Tenzij anders overeengekomen in de offerte , dient bij elke bestelling de klant een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag. Bij oplevering en goedkeuring door de klant, wordt het resterend bedrag gefactureerd.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Toro design.

Indien de klant niet overgaat tot de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste aanmaning behoudt Toro design zich het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten.

Tot de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Toro design het volledige eigendomsrecht op designs, producten en diensten.

Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de facturen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Ze dienen schriftelijk (e-mail, brief) aan ons overgemaakt te worden en schorsen de betalingsverplichting niet op.

De klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na de oplevering van de website fouten door te geven. Toro Design zal deze fouten naar best vermogen corrigeren.

Aansprakelijkheid

Toro design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Toro design kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die vermeld staan op de door Toro design ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Toro design zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de klant.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door Toro Design aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zetten , dient hij dit te doen door uiterlijk één maand voor het einde van de termijn zijn schriftelijke (email, brief) opzeg aan Toro design over te brengen. Bij laattijdige opzegt zal de klant de vergoeding van het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Toro design voorziet een veilige omgeving voor de hosting diensten, gebruik makend van een firewall en encryptie. Toro design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

Domeinnamen

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Toro design, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant.

Toro design staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan schriftelijk (email, brief) worden opgezegd uiterlijk één maand voor het einde van de termijn. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding van het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Illegale activiteiten

De gehuurde infrastructuur en het netwerk van Toro design mogen in geen enkel geval worden gebruikt voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door Toro design. Indien dergelijke praktijken worden vastgesteld, zal de dienstverlening onherroepelijk worden stopgezet De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Het weergeven, verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld teksten, videobeelden, muziek, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Toro design, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door Toro design ontwikkelde website plaatst, instructies geeft aan Toro design  om materiaal te plaatsen of aan Toro design aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

Het verzenden van massa e-mail via de infrastructuur van Toro design is verboden. Bij het vaststellen van activiteiten die ingaan tegen deze regel, wordt de betrokken account onmiddellijk afgesloten.

Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Toro design. Bij vaststelling van een inbreuk zal er onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang en het afsluiten van de account. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving , en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen dewelke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde. Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.

Laat ons weten hoe we kunnen helpen.